bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy

OFERTY DO: 31 października 2021
WYMIAR ETATU: 1/1
STANOWISKA: 1

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
inspektor nadzoru budowlanego
do spraw: postępowań administracyjnych w zakresie prawa budowlanego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Bydgoszcz
ADRES URZĘDU:
ul. Grudziądzka 9 - 15, 85-130 Bydgoszcz


WARUNKI PRACY
reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektoratu NadzoruBudowlanego dla Miasta Bydgoszczy
przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych
udział w kontrolach przeprowadzanych przez PINB
współpraca z organami administracji architektoniczno-budowlanej
sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących stosowania przepisów prawa w zakresie orzecznictwa

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, uprawnienia budowlane (wykonawcze lub konstrukcyjne)
znajomość przepisów w zakresie ustaw: Prawo budowlane wraz z warunkami technicznymi oraz Kodekspostępowania administracyjnego
obsługa komputera: Word, Excel
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
prawo jazdy kat. B

WYMAGANIA DODATKOWE

umiejątność analitycznego myślenia
odporność na stres
komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczeniazawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 31 październik 2021 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów, również (pocztą tradycyjną lub przez epuap):
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9 - 15
85-130 Bydgoszcz
budynek B II piętro pok. 203

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze (zatrudnieniu) członka korpusu służby cywilnej.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie do 31.10.2021 r. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób, kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (52) 58 58 162Opublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 01.09.2021
Podpisał: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dokument z dnia: 01.09.2021
Dokument oglądany razy: 12 717